Unia Europejska

Utwórz konto

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWSTE w Jarosławiu z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, a jego obowiązki wykonuje Rektor PWSTE w Jarosławiu.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwste.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów) jako odrębnej zgody przetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji na studia,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy po zakończonej rekrutacji (w przypadku przyjęcia na studia podane dane stają się danymi studenta).
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych – tj. prawo do potwierdzenia od Administratora, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, uzyskania dostępu do informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach, pouczenie o przysługujących uprawnieniach,
  • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO)
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy obowiązującego prawa (m.in. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, Ustawa z 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystanie czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula zgody dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWSTE w Jarosławiu moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na studia.